Rada parafialna

Parafialna Rada Duszpasterska stanowi, w myśl kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii przyczynia się do ożywiania działalności pasterskiej. Jest ona miejscem czynnego i odpowiedzialnego zaangażowania wiernych świeckich w zbawcze posłannictwo Kościoła, a jej członkowie mają za zadanie wyrażać swoje roztropne opinie i sugestie ukierunkowane na dobro duchowe parafialnej wspólnoty.

Członkowie Rady są powoływani na okres 5 lat.

Obecna Parafialna Rada Duszpasterska została ukonstytuowana dnia 31.01.2023 roku.

SKŁAD RADY

 • Przewodniczący Rady Parafialnej i sekretarz – ks. Marek Żak – proboszcz parafii
 • Członkowie Rady Parafialnej (w porządku alfabetycznym):
 • Dudek Sławomir – Nowa Sucha
 • Dymowski Jacek – Wólka Proszewska
 • Dołęgowska Agnieszka – Chojeczno Sybilaki
 • Kisieliński Andrzej – Pobratymy
 • Królikowska Janina – Polków Daćbogi
 • Korzeniak Bogdan – Kopcie
 • Sobolewski Andrzej – Chojeczno Cesarze
 • Świerczewski Piotr – Chojeczno Cesarze
 • Sprzączek Stanisław – Gałki
 • Szalwa Mariusz – Proszew
 • Wrzosek Bogdan – Kopcie

Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Diecezji Siedleckiej

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Parafialna Rada Duszpasterska (PRD) stanowi, w myśl kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii, przyczynia się do ożywiania działalności pasterskiej.

§ 2. PRD jest miejscem czynnego i odpowiedzialnego zaangażowania wiernych świeckich w zbawcze posłannictwo Kościoła, a jej członkowie mają za zadanie wyrażać swoje roztropne opinie i sugestie ukierunkowane na dobro duchowe parafialnej wspólnoty (por. KK 37; kan. 212 § 3; 228 § 2 KPK).

II. Cele i zadania PRD

§ 3. Głównym celem PRD jest świadczenie pomocy proboszczowi w organizacji życia duszpasterskiego w parafii. Cel ten jest realizowany przez:

A. Wspieranie inicjatyw duszpasterskich w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłości;
B. Pomoc w przeprowadzeniu trafnej diagnozy stanu religijno-moralnego różnych środowisk parafii, z uwzględnieniem zachodzących przemian społeczno-kulturowych;
C. Udział w opracowaniu rocznego parafialnego planu duszpasterskiego, w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny;
D. Budzenie wśród parafian zaufania do Kościoła i tworzenie dobrego klimatu dla podejmowanych inicjatyw duszpasterskich;
E. Wspieranie działalności ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalistycznego.

§ 4. Do kompetencji PRD nie należą sprawy z dziedziny wiary i moralności, jak również jakikolwiek wpływ na obsadę urzędów duszpasterskich w parafii.

§ 5. Sprawy finansowe i gospodarcze podlegają Parafialnej Radzie ds. Ekonomicznych. PRD może jednak roztropnie wnioskować o skierowanie środków na określone cele duszpasterskie.

§ 6. PRD posiada jedynie głos doradczy i nie może w żaden sposób stać się instytucją podejmującą wiążące decyzje, jednak proboszcz winien wziąć pod uwagę formułowane przez nią wnioski.

III. Skład PRD i sposób powoływania członków

§ 7. Członkiem PRD może być wierny mający stałe zamieszkanie w parafii, pełnoletni, bierzmowany, odznaczający się roztropnością, wolny od kar kościelnych i cieszący się dobrą opinią wśród parafian.

§ 8. W skład PRD wchodzą trzy grupy wiernych: członkowie z urzędu, mianowani przez proboszcza oraz wyłonieni w wyborach. Liczba członków pochodzących z wyboru powinna stanowić nie mniej niż połowę członków całej Rady.

§ 9. Z urzędu wchodzą:

A. Proboszcz jako jej przewodniczący (kan. 536 § 1 KPK);
B. Wikariusze i prefekci pracujący w parafii;
C. Przedstawiciel zgromadzeń zakonnych, działających na terenie parafii;
D. Przedstawiciel osób świeckich zatrudnionych w pracy duszpasterskiej (w szczególności katechetów). Jeśli jest to liczniejszy zespół, mogą być wyłonieni dwaj przedstawiciele;
E. Jeden lub dwóch reprezentantów ruchów i stowarzyszeń katolickich działających w parafii.
F. Jeden przedstawiciel środowiska nauczycieli. Dotyczy to parafii, w których takie środowisko jest stosunkowo liczne.

§ 10. Proboszcz mianuje kilku członków PRD, z zachowaniem przepisu § 8.

§ 11. Zależnie od wielkości parafii, liczba wybieranych członków PRD winna wynieść od 7 do 12. Liczbę określa proboszcz, uwzględniając sytuację duszpasterską parafii, z zachowaniem przepisu § 8.

§ 12. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom parafii.

§ 13. Na miesiąc przed wyborami, podczas wszystkich mszy niedzielnych, proboszcz informuje o możliwości zgłaszania wybieralnych kandydatów na członków PRD. Nazwiska kandydatów winny być przekazywane w formie pisemnej proboszczowi parafii. Możliwe jest także wyłanianie kandydatów w drodze bezpośredniej konsultacji proboszcza z parafianami, przy okazji wizyty kolędowej, ale to nie może zastąpić ogólnej informacji skierowanej do wszystkich parafian.

§ 14. Przy tworzeniu listy kandydatów, proboszcz – wedle roztropnej oceny – może pominąć zgłoszone nazwisko, jeśli:

A. Osoba nie spełnia kryteriów określonych w § 7 niniejszego statutu.
B. Została zgłoszona znaczna liczba kandydatów. Proboszcz może – celem usprawnienia głosowania – wziąć pod uwagę tylko nazwiska kandydatów zgłaszanych wielokrotnie, tak, aby ogólna liczba kandydatów była ok. 2 razy większa, niż liczba miejsc do obsadzenia w wyniku wyborów.

§ 15. Lista kandydatów winna być zamknięta na tydzień przed wyborami i wtedy też podana z ambony i wywieszona na tablicy ogłoszeń. W tę samą niedzielę należy przygotować stosowną liczbę kart do głosowania (zaleca się opatrzyć karty pieczęcią parafialną), aby wierni mogli je wziąć ze sobą do domów.

§ 16. Wybory przeprowadza się w niedzielę.

§ 17. Każdy uprawniony może zagłosować na dwóch kandydatów. W razie oddania głosu na większą liczbę kandydatów, brani są pod uwagę tylko dwaj pierwsi. Nie bierze się pod uwagę głosów oddanych na osoby spoza listy kandydatów.

§ 18. Karty z zapisanymi nazwiskami kandydatów wierni zwracają do proboszcza zgodnie z ustalonym przez niego trybem. Wskazane jest udostępnienie jakiejś ilości kart do głosowania dla osób, które przez zapomnienie nie przyniosły ich z domu.

§ 19. Podliczenia głosów dokonuje specjalna Komisja Wyborcza złożona z 2-5 osób, wyznaczonych przez proboszcza.

IV. Kadencja i zmiany składu w czasie jej trwania

§ 20. Członkowie PRD są powoływani na okres 5 lat. Po upływie kadencji mogą być wybrani lub mianowani ponownie, jednak nie więcej niż trzy kolejne kadencje.

§ 21. Członkowie PRD mogą być równocześnie członkami Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych.

§ 22. Uprawnienia PRD wygasają w momencie wakatu parafii lub zmiany proboszcza.

§ 23. Najpóźniej po upływie 6 miesięcy od kanonicznego objęcia parafii proboszcz ma obowiązek zorganizować wybory i powołać do życia nową PRD, lub potwierdzić umocowanie dotychczasowej.

§ 24. Skład PRD winien zostać przedstawiony do zatwierdzenia dziekanowi w przeciągu dwóch tygodni, zaś w parafiach dziekańskich, ordynariuszowi miejsca w tym samym czasie. Po ukonstytuowaniu się Rady, proboszcz jej skład podaje wiernym.

§ 25. W terminie trzech tygodni od wyborów dziekan ma obowiązek przesłać do Kurii listy członków PRD z terenu swojego dekanatu.

§ 26. Poszczególni członkowie mają możliwość zrezygnowania z udziału w pracach PRD. W uzasadnionych przypadkach (zob. § 7) mogą też być wykluczeni przez proboszcza, który jednak powinien przedtem skonsultować się z dziekanem.

§ 27. W przypadkach wymienionych w uprzednim paragrafie, jak też w razie śmierci lub wyprowadzenia się członka Rady z parafii, należy postąpić w jeden z niżej określonych sposobów:

A. Jeśli chodzi o członka PRD pochodzącego z wyboru, na jego miejsce pozostali członkowie wybierają nowego zwykłą większością głosów;
B. Jeśli natomiast był to członek PRD z nominacji, na jego miejsce nowego mianuje proboszcz.
C. Jeśli był to członek PRD z urzędu, na jego miejsce wchodzi ten, kto po nim ten urząd obejmuje.

V. Funkcjonowanie PRD

§ 28. Zwyczajne zebrania PRD winny odbywać się dwa razy w roku. Zwołuje je proboszcz, przekazując informację w ogłoszeniach parafialnych, przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem zebrania. Istnieje również możliwość zwołania zebrania nadzwyczajnego, w zależności od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Zebranie nadzwyczajne może być zwołane bądź przez proboszcza, bądź na pisemny wniosek przynajmniej połowy członków PRD.

§ 29. Podczas pierwszego posiedzenia ma być wybrany sekretarz PRD, którego zadaniem jest prowadzenie protokołów ze wszystkich zebrań. Protokoły powinny być przechowywane w kancelarii parafialnej i udostępnione przy okazji wizytacji kanonicznej oraz wizytacji dziekańskiej.

§ 30. Uchwały PRD zapadają zwykłą większością głosów, przy uczestnictwie przynajmniej 50% wszystkich członków.

§ 31. Uchwały podjęte bez udziału proboszcza – przewodniczącego PRD – nie mają mocy.

§ 32. Podjęte uchwały mają charakter doradczy wobec dalszych działań proboszcza (zob. § 6). W przypadkach spornych należy odwołać się do Biskupa Siedleckiego.

§ 33. Posiedzenia Rady mają charakter niepubliczny, ale o ważniejszych uchwałach proboszcz winien poinformować parafian.

§ 34. W ramach PRD mogą być powołane do życia specjalne sekcje, zajmujące się szczegółowymi dziedzinami duszpasterstwa (np. sekcja liturgiczna, sekcja ds. duszpasterstwa młodzieży, itp.).

VI. Postanowienie końcowe

§ 35. Wszelkie zmiany w niniejszym statucie mogą być wprowadzone jedynie decyzją Biskupa Siedleckiego.

Biskup Siedlecki
L. dz. 1155/04
Siedlce, dnia 22 grudnia 2004 r.

(Visited 953 times, 1 visits today)