Kancelaria

Kancelaria parafialna jest miejscem spotkania wiernych z duszpasterzami w sprawach urzędowych. Odbywają się w niej rozmowy duchowe i kanoniczne oraz spotkania, podczas których wierni wyrażają prośbę o udzielenie sakramentu bądź odprawienie pogrzebu. W kancelarii przechowywane są również księgi metrykalne, na podstawie których wydaje się należne metryki, zaświadczenia i odpisy.

Kancelaria parafialna czynna jest w dni powszednie bezpośrednio po zakończeniu Mszy św.; w wyjątkowych przypadkach również w ciągu dnia. W pilnych sprawach można kontaktować się z Księdzem Proboszczem telefonicznie (tel. 025-793 50 24).


Sakrament chrztu

 1. Prośbę o chrzest dziecka wyrażają jego rodzice.
 2. Do zgłoszenia chrztu wymagane są następujące dokumenty:
  • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka
  • zaświadczenia od rodziców chrzestnych wydane w parafiach ich zamieszkania
  • jeśli rodzice nie mieszkają na terenie naszej parafii wymagana jest pisemna zgoda na chrzest dziecka wydana przez proboszcza według miejsca zamieszkania rodziców
 3. Sakrament chrztu jest udzielany zwyczajowo podczas wyznaczonej Mszy św. niedzielnej.
 4. Przygotowanie rodziców do chrztu odbywa się podczas rozmowy duszpasterskiej.
 5. Do obrzędu chrztu wymagana jest świeca i biała szata.

Sakrament bierzmowania

 1. Prośbę o udzielenie sakramentu bierzmowania w formie pisemnej deklaracji podpisanej również przez rodziców składa sam kandydat. Bierzmowanie odbywa się cyklicznie co 2 lub 3 lata w terminie wyznaczonym przez Księdza Proboszcza.
 2. Do bierzmowania może przystąpić młodzież z 3 klasy gimnazjalnej oraz starsza.
 3. Kandydat do bierzmowania powinien uczestniczyć w programie formacyjnym wyznaczonym przez osoby prowadzące oraz prowadzić czynne życie sakramentalne. W przygotowaniu do bierzmowania czynny udział biorą również rodzice kandydata.
 4. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:
  • metryka chrztu (jeżeli był ochrzczony poza naszą parafią)
  • pisemna prośba o udzielenie sakramentu bierzmowania
  • świadectwa z katechizacji z ostatnich 2 lat

Sakrament małżeństwa

 1. Prośbę o Mszę św. połączoną z udzieleniem sakramentu małżeństwa zgłaszają przynajmniej na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu sami narzeczeni.
 2. W trakcie rozmów kanoniczno-duszpasterskich prowadzonych w kancelarii parafialnej narzeczeni winni dostarczyć następujące dokumenty:
  • dowody osobiste
  • metryki chrztu (jeśli któreś z narzeczonych było ochrzczone poza nasza parafią)
  • jeżeli na metryce chrztu nie ma adnotacji o bierzmowaniu należy dostarczyć również zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której miało ono miejsce
  • zaświadczenie z USC o stanie wolnym (3 egz.) lub akt ślubu cywilnego
  • świadectwa katechizacji i indeks dokumentujący udział w katechezie przedmałżeńskiej
 3. W trakcie 3-miesięcznego przygotowania narzeczeni zostają skierowani do odbycia spotkań w dekanalnej poradni rodzinnej w Grębkowie (II niedziela miesiąca, godz. 13.00) oraz dnia skupienia dla narzeczonych w parafii św. Teresy w Siedlcach (II niedziela miesiąca, godz. 14.00).

Pogrzeb katolicki

 1. Prośba o pogrzeb katolicki winna być potwierdzeniem woli zmarłego, że zarówno za życia jak i po śmierci pragnął być zjednoczony z Bogiem. Zgłoszenia powinna dokonać osoba blisko spokrewniona z osobą zmarłą, mogąca decydować również o miejscu pochówku.
 2. Przy zgłoszeniu należy dostarczyć następujące dokumenty:
  • kartę zgonu potwierdzoną przez Urząd Stanu Cywilnego
  • zaświadczenie o przyjęciu przed śmiercią sakramentów spowiedzi, komunii i namaszczenia (jeżeli zmarły przebywał w szpitalu lub hospicjum)
  • zgodę na pogrzeb (jeżeli zmarły mieszkał na terenie innej parafii)
 3. Jeżeli pochówek ma miejsce na cmentarzu parafialnym w Kopciach należy zapoznać się z regulaminem cmentarza zamieszczonym na stronie internetowej.
 4. Według zwyczaju przyjętego w naszej parafii z ofiar zbieranych na tacę podczas Mszy św. pogrzebowej odprawiane są później Msze za zmarłego od uczestników pogrzebu.
 5. Funkcję grabarza pełni Pan Stanisław Sprzączak

I Komunia Święta

 1. Prośbę o włączenie dziecka do okresu przygotowania do I spowiedzi i Komunii św. wyrażają rodzice na początku roku szkolnego. Rodzice są pierwszymi wychowawcami dziecka, stąd oczekuje się od nich należytego przykładu i zaangażowania w całym okresie przygotowawczym. W szczególności do zadań rodziców należy:
  • systematyczna obecność razem z dzieckiem na Mszy św. w każdą niedzielę i święto. Dzieci za udział we Mszach niedzielnych otrzymują specjalne obrazki do wklejenia do zeszytu od religii;
  • odmawianie razem z dzieckiem codziennego pacierza w domu oraz powtarzanie z nim odpowiedniej części wiedzy katechizmowej, zgodnie z materiałem wyznaczanym przez katechetów w szkole;
  • uczestniczenie w spotkaniach formacyjnych przygotowujących do uroczystości I Komunii św.;
  • odbycie spowiedzi na początku okresu przygotowań i przystępowanie w niedziele do Komunii św., aby poprzez przykład pokazać dziecku wartość tego sakramentu w naszym życiu.
 2. Dokumenty formalne: rodzice zgłaszający dziecko do I Komunii św. powinni wypełnić i przekazać Księdzu Proboszczowi formularz zgłoszeniowy. Jeśli dziecko było ochrzczone w innej parafii należy do końca października dostarczyć metrykę chrztu dziecka. Rodzice, którzy zawarli sakrament małżeństwa w innej parafii winni dostarczyć także w tym samym terminie świadectwo ślubu kościelnego.

Intencje mszalne

Intencje mszalne przyjmujemy w zakrystii i kancelarii parafialnej.

(Visited 817 times, 1 visits today)