Cmentarz

Regulamin cmentarza parafialnego w Kopciach

 1. Zarząd cmentarza

§ 1
Właścicielem cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Kopciach. W jej imieniu cmentarzem administruje Ksiądz Proboszcz.
§ 2
Opłaty cmentarne ustala Rada Parafialna wspólnie z Księdzem Proboszczem.
§ 3
Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania.

 1. Organizacja cmentarza
  § 1
  Teren cmentarza winien być ogrodzony. Bramy cmentarne powinny być stale zamknięte, otwierane jedynie dla konduktów pogrzebowych, dla pojazdów służących w wykonywaniu prac zleconych przez administratora i dla pojazdów, które otrzymały pozwolenie na wjazd.
  § 2
  Zieleń na cmentarzu (drzewa, krzewy), podlega ochronie przed zniszczeniem. Sadzenie drzew lub krzewów może być dokonywane tylko po uzyskaniu pisemnej zgody zarządcy cmentarza. Samowolne nasadzenia będą likwidowane bez uprzedzenia i prawa do odszkodowania, na koszt dysponenta grobu.
  § 3
  Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i jego otoczeniu spoczywa na założycielu grobu lub jego dysponencie.
  § 4
  Wycinanie drzew w wieku powyżej 5 lat i krzewów posadzonych przez dysponenta grobu w bezpośrednim sąsiedztwie grobu może nastąpić na pisemny wniosek dysponenta grobu i jego koszt.
  § 5
  Zagospodarowanie otoczenia grobu utrudniające przejazdy i przejścia między grobami będą usuwane przez zarządcę bez informowania dysponenta grobu o zaistniałym fakcie. Dysponentowi grobu nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu.
  § 6
  Plan zagospodarowania cmentarza powinien zawierać drogi prowadzące do pól grzebalnych, pola grzebalne oraz zadrzewienia. Każde pole grzebalne powinno mieć odrębne oznaczenie, w granicach pól grzebalnych powinny być ponumerowane groby.
  § 7
  Na polach grzebalnych przeznaczonych na groby ziemne – groby i odstępy między grobami powinny mieć następujące wymiary:
  1.dla zwłok dzieci do lat 6
  długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,2 m. Odstępy o d strony dłuższego boku 0,3m, odstępy od strony krótszego boku 0,4m.
 2. dla pozostałych zwłok
  długość 2,20 m, szerokość1,20m. Odstępy od każdego boku po 0,5 m. Ziemny podwójny 2,20 m.x 2,00m.
  § 8
  Ziemia wydobyta z grobu powinna być użyta do przykrycia trumny lub wywieziona na nową część cmentarza.
  § 9
  Przez grób ziemny rozumie się grób nie murowany, stanowiący dół, do którego chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu.
  § 10
  Przez grób murowany rozumie się dół, w którym dno stanowi podłoże wykopu, boki są murowane a nad trumną zakłada się sklepienie.
  § 11
  Przez grób rodzinny rozumie się przestrzeń zapewniającą pochowanie dwu lub więcej trumien ze zwłokami. Przestrzeń ta nie może przekraczać powierzchni przeznaczonej na dwa groby pojedyncze w poziomie.
  § 12
  W zależności od warunków wodnych można stosować chowanie zwłok piętrowo w grobach ziemnych lub murowanych, przy czym trumny powinny być między sobą podzielone warstwą ziemi ok. 20cm. Jeżeli warstwa jest zastąpiona murem lub żelbetem, grubość ich nie może być mniejsza niż 6 cm.
 3. Dokumentacja cmentarna
  § 1
  Pochowanie lub dochowanie następuje po przedłożeniu karty zgonu zarejestrowanej w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwego ze względu na miejsce zgonu, skróconego odpisu aktu zgony, protokołu kremacji ( w przypadku chowania prochów).
  § 2
  Kancelaria cmentarza prowadzi następującą dokumentację:
  księgi rejestru zmarłych, księgi kwater.
 4. Dysponowanie grobem
  § 1
  Na cmentarzu chowa się zwłoki osób bezwyznaniowych lub należących do innych wyznań.
  § 2
  Założyciel grobu wykupuje miejsce na cmentarzu na 20 lat, określa na piśmie, kto po jego śmierci ma prawo dysponować grobem lub wskazuje osoby, które mogą być w nim pochowane lub dochowane. Założyciel grobu ma prawo wyznaczyć dysponenta.
  § 3
  Osoby, które mają prawo być pochowane lub dochowane w grobie wymienione przez założyciela lub dysponenta grobu – nie mają prawa zgłaszania zastrzeżeń do innych osób określonych przez założyciela lub dysponenta grobu – mogą zrezygnować z prawa pochowania w wymienionym grobie.
  § 4
  Ilość miejsca w grobie nie musi być równoznaczna z ilością osób osób określonych jako uprawnione do pochowania w danym grobie.
  § 5
  W przypadku braku założyciela lub dysponenta grobu oraz osób określonych jako uprawnione do pochowania w danym grobie, dysponentem lub dysponentami grobu stają się osoby spokrewnione z założycielem ( jeśli można to ustalić) lub z pierwszym pochowanym w tym grobie w kolejności:
  pozostały współmałżonek, dzieci, rodzice
  pozostali krewni zstępni w kolejności pokoleń: – wnuki, – prawnuki itp.
  pozostali krewni wstępni w kolejności pokoleń: – dziadkowie, – pradziadkowie
  krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia.
  § 6
  Stopień pokrewieństwa powinien być udokumentowany, a w razie niemożności dopełnienia tej formalności dopuszcza się złożenie oświadczenia przez osobę zlecającą pogrzeb. Oświadczenie musi zawierać następujące dane:
  Imię i nazwisko oświadczającego,
  adres zamieszkania
  własnoręczny podpis
  numer dowodu tożsamości i przez kogo wydany,
  numer PESEL,
  datę złożenia oświadczenia,
  informację o odpowiedzialności za składanie fałszywych danych.
  § 7
  Ksiądz Proboszcz, Wójt Gminy, Burmistrz, Prezydent Miasta, pracownik przedsiębiorstwa pogrzebowego, notariusz, w obecności którego sporządzono oświadczenie powinien opatrzyć dokument czytelnym podpisem i pieczęcią firmową stwierdzając tym samym własnoręczność podpisu składającego oświadczenie.
  § 8
  Grób może ulec likwidacji i być użyty do ponownego pochowania po 20 latach od ostatniego w nim pochówku. W pierwszej kolejności będą likwidowane groby bez tablic i zaniedbane. Pomnik na grobie nie powoduje przedłużania prawa do użytkowania grobu.
  § 9
  Pomnik zlikwidowanego grobu będzie przechowywany przez jeden rok od dnia jego demontażu, po tym terminie będzie zutylizowany.
  § 10
  Rodzina może ponownie zarezerwować ten grób na następne 20 lat ( prolongata) wnosząc opłatę w kancelarii cmentarza ( parafialnej).
  § 11
  Wzbroniona jest likwidacja i ponowne użycie do pochowania grobów mających wartość pamiątek historycznych.
 5. Pochówki
  § 1
  Zwłoki mogą być pochowane w grobie zastępczym. Za przyjęcie zwłok do grobu zastępczego pobierane są opłaty miesięczne. Spisuje się umowę z osobą chowającą zmarłego, w której chowający zobowiązuje się do przeniesienia zwłok do stałego grobu w określonym terminie. W przeciwnym razie zwłoki zostaną przeniesione w inne przeznaczone do tego miejsce na cmentarzu bez możliwości jego upamiętnienia i dochowania.
  § 2
  Groby pozbawione czytelnych napisów ( nazwisko i imię, data zgonu) nie będą mogły być użyte do ponownego pochowania i będą likwidowane.
  § 3
  Przed pogrzebem należy zgłosić w Kancelarii Parafialnej zamiar pochowania zwłok – dostarczyć kartę zgonu zarejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego, odpis aktu zgonu, udokumentować prawo do grobu wcześniej zakupionego bądź zakupić miejsce do pochowania, ustalić termin pogrzebu i godzinę. Zgłoszenie pochówku powinno nastąpić 24 godziny przed datą i godzina jego wykonania.
  § 4
  Otwieranie grobów murowanych dopuszczalne jest tylko za zgodą Zarządcy Cmentarza i dla sprawdzenia przed pochowaniem czy w grobie jest jeszcze wolne miejsce. To samo dotyczy rozkopywania grobów ziemnych, gdy upłynął termin mineralizacji zwłok.
  § 5
  Wszystkie groby na cmentarzu są grobami rodzinnymi, tzn. prawo do pochowania w tym grobie przysługuje małżonkom i krewnym w prostej linii, krewnym bocznym do 4 stopnia pokrewieństwa, wstępnym i zstępnym.
 6. Kamieniarze
  § 1
  Kto ma zamiar wznieść pomnik na grobie powinien złożyć podanie o pozwolenie w Kancelarii i wnieść przewidzianą w taryfikatorze opłatę.
  § 2
  Podanie powinno zawierać szczegółowy opis usytuowania nagrobka wraz z sąsiedztwem po bokach, projekt pomnika z wymiarami, rodzajem materiału z jakiego nagrobek będzie wykonany.
  § 3
  Zezwolenia zostanie wydane w terminie przewidzianym przez KPA.
  § 4
  Wszelkiego rodzaju roboty murarskie i kamieniarskie mogą być prowadzone jedynie za zgodą Zarządcy cmentarza i za uprzednim wniesieniem opłat taryfowych.
  § 5
  Kamieniarz przed przystąpieniem do prac na terenie cmentarza w nosi w Kancelarii Parafialnej opłatę za wykonanie prac na terenie kościelnym, kopie dokumentu rejestracyjnego firmy i ubezpieczenie działalności.
  § 6
  Bez zezwolenia Zarządcy nie wolno wjeżdżać na teren cmentarza samochodami. Przewożenie materiałów budowlanych na terenie cmentarza dozwolone jest jedynie tylko wózkami ręcznymi lub elektrycznymi o małych gabarytach.
  § 7
  Obróbka materiałów na terenie cmentarza jest niedozwolona.
  § 8
  Niedozwolone jest przenoszenie rozebranych starych nagrobków i części nowych pomników przez ogrodzenie cmentarza.
  § 9
  Po zakończeniu robót robót kamieniarskich narzędzia i pozostałe materiały należy natychmiast usunąć z terenu cmentarza, grób i jego otoczenie doprowadzić do porządku.
  § 10
  Na remont czy zmianę nagrobków wpisanych do rejestru zabytków, wymagana jest zgoda Konserwatora Zabytków.
  §11
  Niedopuszczalne jest uszkadzanie, zdejmowanie, przerabianie i inne prace przy nagrobkach mających wartość pamiątek historycznych bez zezwolenia Konserwatora Zabytków.
  § 12
  Wywiezienie starego nagrobka z terenu cmentarza bez odpowiednich dokumentów jest kradzieżą i zgłaszane będzie organom ścigania.
  §13
  Firmy kamieniarskie wykonujące prace na cmentarzu zobowiązane są do znajomości przepisów dotyczących budowy grobowców i wykonywania pomników i bezwzględnie ich przestrzegać. W przeciwnym wypadku na terenie cmentarza firma nie będzie miała prawa wykonywania żadnych prac.
  § 14
  Firma wykonująca prace na terenie cmentarza odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone w wyniku prowadzenia prac przez jej pracowników.
  § 15
  Każdy z kamieniarzy powinien mieć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaną działalnością i pracą.
 7. Ekshumacja
  § 1
  Ekshumacja zwłok, szczątków lu urny z prochami może być dokonana na pisemną zgodę rodziny, po uzyskaniu zezwolenia Powiatowego Inspektora Sanitarnego na zlecenie Prokuratora lub Sądu.
  § 2
  Nie wymaga zgody Inspektora Sanitarnego ekshumacja szczątków po okresie mineralizacji tj. upływie min. 20 lat od daty pochowania. W przypadku ponownego użycia grobu do pogrzebu lub ekshumacji urny z prochami zgoda taka nie jest również wymagana.
  § 3
  Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne mogą być ekshumowane na podstawie zezwolenia Inspektora Sanitarnego wydanego w oparciu o odrębne przepisy.
  § 4
  Ekshumacja zwłok i ich ponowne pochowanie na tym samym cmentarzu powinno być dokonane w ciągu tego samego dnia.
  § 5
  Ekshumację powinno się rozpocząć we wczesnych godzinach rannych podczas chłodnej pory roku ( w okresie od 15 października do 15 kwietnia).
  § 6
  O zamierzonej ekshumacji należy powiadomić właściwego Inspektora Sanitarnego, który: Wykonuje nadzór nad ekshumacją, oraz może zezwolić na wykonanie ekshumacji w innym czasie niż określony w & 5 przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności.
  § 7
  Przy ekshumacji mogą być obecne osoby bezpośrednio zainteresowane.
  § 8
  Ekshumowane zwłoki przed okresem mineralizacji powinny być wydobyte wraz z trumną, którą bez otwierania należy umieścić w skrzyni szczelnie wybitej blachą, kapsule lub worku z grubej folii. po przygotowaniu grobu trumnę należy wyjąć z dodatkowego opakowania i bezzwłocznie pochować, bez jej uprzedniego otwierania.
  § 9
  Ekshumacja zwłok i ich pochowanie na terenie innego cmentarza powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 24 godziny.
  § 10
  Podstawą do pochowania ekshumowanych zwłok, szczątków lub urny z prochami na innym cmentarzu są: – zezwolenie cmentarza, na którego ma zostać dokonane pochowanie, – oryginalna karta grobu oraz skrócony odpis aktu zgonu, – protokół spopielenia ( w przypadku urny z prochami).
  § 11
  Powyższe przepisy nie odnoszą się do archeologicznych prac wykopaliskowych, grobów i cmentarzy położonych poza terenem cmentarzy grzebalnych.
 8. Postanowienia końcowe

Szacunek wobec zmarłych wymaga , aby odwiedzający groby utrzymywali na cmentarzu porząde i czystość oraz zachowali powagę.
Na terenie cmentarza zabrania się:

 • palenia papierosów i picia alkoholu
 • przebywania dzieciom bez opieki dorosłych
 • wprowadzania psów
 • hałaśliwego zachowywania się
 • jeżdżenia na rowerach
 • prowadzenia działalności handlowej
 • umieszczania reklam i ogłoszeń ( wyjątkowo za zgodą administratora)
 • sadzenia drzew lub krzewów lub ich usuwania bez zgody administratora
 • ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszych

Posegregowane śmieci należy wyrzucać do boksów i pojemników do tego przeznaczonych.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

(Visited 855 times, 1 visits today)