Sobota, 13 sierpnia 2022       Imieniny: Elwiry, Hipolita, Radosławy

 

 

 

 

 

Liturgia Słowa na dziś »


O parafii Duszpasterze Rada parafialna Służba kościelna Kancelaria Cmentarz Historia

Cmentarz

Regulamin cmentarza parafialnego w Kopciach

1. Zarząd cmentarza

& 1
Właścicielem cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Kopciach. W jej imieniu cmentarzem administruje Ksiądz Proboszcz.  
& 2
Opłaty cmentarne ustala Rada Parafialna wspólnie z Księdzem Proboszczem.
& 3
Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania.2. Organizacja cmentarza
& 1
Teren cmentarza winien być ogrodzony. Bramy cmentarne powinny być stale zamknięte, otwierane jedynie dla konduktów pogrzebowych, dla pojazdów służących w wykonywaniu prac zleconych przez administratora i dla pojazdów, które otrzymały pozwolenie na wjazd.
& 2
Zieleń na cmentarzu (drzewa, krzewy), podlega ochronie przed zniszczeniem. Sadzenie drzew lub krzewów może być dokonywane tylko po uzyskaniu pisemnej zgody zarządcy cmentarza. Samowolne nasadzenia będą likwidowane bez uprzedzenia i prawa do odszkodowania, na koszt dysponenta grobu.
& 3
Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i jego otoczeniu spoczywa na założycielu grobu lub jego dysponencie.
& 4
Wycinanie drzew w wieku powyżej 5 lat i krzewów posadzonych przez dysponenta grobu w bezpośrednim sąsiedztwie grobu może nastąpić na pisemny wniosek dysponenta grobu i jego koszt.
& 5
Zagospodarowanie otoczenia grobu utrudniające przejazdy i przejścia między grobami będą usuwane przez zarządcę bez informowania dysponenta grobu o zaistniałym fakcie. Dysponentowi grobu nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu.
& 6
Plan zagospodarowania cmentarza powinien zawierać drogi prowadzące do pól grzebalnych, pola grzebalne oraz zadrzewienia. Każde pole grzebalne powinno mieć odrębne oznaczenie, w granicach pól grzebalnych powinny być ponumerowane groby.
& 7
Na polach grzebalnych przeznaczonych na groby ziemne - groby i odstępy między grobami powinny mieć następujące wymiary:
1.dla zwłok dzieci do lat 6 
długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,2 m.  Odstępy o d strony dłuższego boku 0,3m, odstępy od strony krótszego boku 0,4m.
2. dla pozostałych zwłok
długość 2,20 m, szerokość1,20m. Odstępy od każdego boku po 0,5 m. Ziemny podwójny 2,20 m.x 2,00m.
& 8
Ziemia wydobyta z grobu powinna być użyta do przykrycia trumny lub wywieziona na nową część cmentarza.
& 9
Przez grób ziemny rozumie się grób nie murowany, stanowiący dół, do którego chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu.
& 10
Przez grób murowany rozumie się dół, w którym dno stanowi podłoże wykopu, boki są murowane a nad trumną zakłada się sklepienie.
& 11
Przez grób rodzinny rozumie się przestrzeń zapewniającą pochowanie dwu lub więcej trumien ze zwłokami. Przestrzeń ta nie może przekraczać powierzchni przeznaczonej na dwa groby pojedyncze w poziomie.
& 12
W zależności od warunków wodnych można stosować chowanie zwłok piętrowo w grobach ziemnych lub murowanych, przy czym trumny powinny być między sobą podzielone warstwą ziemi ok. 20cm. Jeżeli warstwa jest zastąpiona murem lub żelbetem, grubość ich nie może być mniejsza niż 6 cm.

3. Dokumentacja cmentarna
& 1
Pochowanie lub dochowanie następuje po przedłożeniu karty zgonu zarejestrowanej w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwego ze względu na miejsce zgonu, skróconego odpisu aktu zgony, protokołu kremacji ( w przypadku chowania prochów).
& 2
Kancelaria cmentarza prowadzi następującą dokumentację:
księgi rejestru zmarłych, księgi kwater.

4. Dysponowanie grobem
& 1
Na cmentarzu chowa się zwłoki osób bezwyznaniowych lub należących do innych wyznań.
& 2
Założyciel grobu wykupuje miejsce na cmentarzu na 20 lat, określa na piśmie, kto po jego śmierci ma prawo dysponować grobem lub wskazuje osoby, które mogą być w nim pochowane lub dochowane. Założyciel grobu ma prawo  wyznaczyć dysponenta.
& 3
Osoby, które mają prawo być pochowane lub dochowane w grobie wymienione przez założyciela lub dysponenta grobu - nie mają prawa zgłaszania zastrzeżeń do innych osób określonych przez założyciela lub dysponenta grobu - mogą zrezygnować z prawa pochowania w wymienionym grobie.
& 4
Ilość miejsca w grobie nie musi być równoznaczna z ilością osób osób określonych jako uprawnione do pochowania w danym grobie.
& 5
W przypadku braku założyciela lub dysponenta grobu oraz osób określonych jako uprawnione do pochowania w danym grobie, dysponentem lub dysponentami grobu stają się osoby spokrewnione z założycielem ( jeśli można to ustalić) lub z pierwszym pochowanym w tym  grobie w kolejności:
pozostały współmałżonek, dzieci, rodzice
pozostali krewni zstępni w kolejności pokoleń:  - wnuki, - prawnuki itp.
pozostali krewni wstępni w kolejności pokoleń: - dziadkowie, - pradziadkowie
krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia.
& 6
Stopień pokrewieństwa powinien być udokumentowany, a w razie niemożności dopełnienia tej formalności dopuszcza się złożenie oświadczenia przez osobę zlecającą pogrzeb. Oświadczenie musi zawierać następujące dane:
Imię i nazwisko oświadczającego,
adres zamieszkania
własnoręczny podpis
numer dowodu tożsamości i przez kogo wydany,
numer PESEL,
datę złożenia oświadczenia,
informację o odpowiedzialności za składanie fałszywych danych.
& 7
Ksiądz Proboszcz, Wójt Gminy, Burmistrz, Prezydent Miasta, pracownik przedsiębiorstwa pogrzebowego, notariusz, w obecności którego sporządzono oświadczenie powinien opatrzyć dokument czytelnym podpisem i pieczęcią firmową stwierdzając tym samym własnoręczność podpisu składającego oświadczenie.
& 8
Grób może ulec likwidacji i być użyty do ponownego pochowania po 20 latach od ostatniego w nim pochówku. W pierwszej kolejności będą likwidowane groby bez tablic i zaniedbane. Pomnik na grobie nie powoduje przedłużania prawa do użytkowania grobu.
& 9
Pomnik zlikwidowanego grobu będzie przechowywany przez jeden rok od dnia jego demontażu, po tym terminie będzie zutylizowany.
& 10
Rodzina może ponownie zarezerwować ten grób na następne 20 lat ( prolongata) wnosząc opłatę w kancelarii cmentarza ( parafialnej).
& 11
Wzbroniona jest likwidacja i ponowne użycie do pochowania grobów mających wartość pamiątek historycznych.

4. Pochówki   
 & 1
Zwłoki mogą być pochowane w grobie zastępczym. Za przyjęcie zwłok do grobu zastępczego pobierane są opłaty miesięczne. Spisuje się umowę z osobą chowającą zmarłego, w której chowający zobowiązuje się do przeniesienia zwłok do stałego grobu w określonym terminie. W przeciwnym razie zwłoki zostaną przeniesione w inne przeznaczone do tego miejsce na cmentarzu bez możliwości jego upamiętnienia i dochowania.
& 2
Groby pozbawione czytelnych napisów ( nazwisko i imię, data zgonu) nie będą mogły być użyte do ponownego pochowania i będą likwidowane.
& 3
Przed pogrzebem należy zgłosić w Kancelarii Parafialnej zamiar pochowania zwłok - dostarczyć kartę zgonu zarejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego, odpis aktu zgonu, udokumentować prawo do grobu wcześniej zakupionego bądź zakupić miejsce do pochowania, ustalić termin pogrzebu i godzinę. Zgłoszenie pochówku powinno nastąpić 24 godziny przed datą i godzina jego wykonania.
& 4
Otwieranie grobów murowanych dopuszczalne jest tylko za zgodą Zarządcy Cmentarza i dla sprawdzenia przed pochowaniem czy w grobie jest jeszcze wolne miejsce. To samo dotyczy rozkopywania grobów ziemnych, gdy upłynął termin mineralizacji zwłok.
& 5
Wszystkie groby na cmentarzu są grobami rodzinnymi, tzn. prawo do pochowania w tym grobie przysługuje małżonkom i krewnym w prostej linii, krewnym bocznym do 4 stopnia pokrewieństwa, wstępnym i zstępnym.

5. Kamieniarze
& 1
Kto ma zamiar wznieść pomnik na grobie powinien złożyć podanie o pozwolenie w Kancelarii i wnieść przewidzianą w taryfikatorze opłatę.
& 2
Podanie powinno zawierać szczegółowy opis usytuowania nagrobka wraz z sąsiedztwem po bokach, projekt pomnika z wymiarami, rodzajem materiału z jakiego nagrobek będzie wykonany.
& 3
Zezwolenia zostanie wydane w terminie przewidzianym przez KPA.
& 4
Wszelkiego rodzaju roboty murarskie i kamieniarskie mogą być prowadzone jedynie za zgodą Zarządcy cmentarza i za uprzednim wniesieniem opłat taryfowych.
& 5
Kamieniarz przed przystąpieniem do prac na terenie cmentarza w nosi w Kancelarii Parafialnej opłatę za wykonanie prac na terenie kościelnym, kopie dokumentu rejestracyjnego firmy i ubezpieczenie działalności.
& 6
Bez zezwolenia Zarządcy nie wolno wjeżdżać na teren cmentarza samochodami. Przewożenie materiałów budowlanych na terenie cmentarza dozwolone jest jedynie tylko wózkami ręcznymi lub elektrycznymi o małych gabarytach.
& 7
Obróbka materiałów na terenie cmentarza jest niedozwolona.
& 8
Niedozwolone jest przenoszenie rozebranych starych nagrobków i części nowych pomników przez ogrodzenie cmentarza.
& 9
Po zakończeniu robót robót kamieniarskich narzędzia i pozostałe materiały należy natychmiast usunąć z terenu cmentarza, grób i jego otoczenie doprowadzić do porządku.
& 10
Na remont czy zmianę nagrobków wpisanych do rejestru zabytków, wymagana jest zgoda Konserwatora Zabytków.
&11
Niedopuszczalne jest uszkadzanie, zdejmowanie, przerabianie i inne prace przy nagrobkach mających wartość pamiątek historycznych bez zezwolenia Konserwatora Zabytków.
& 12
Wywiezienie starego nagrobka z terenu cmentarza bez odpowiednich dokumentów jest kradzieżą i zgłaszane będzie organom ścigania.
&13
Firmy kamieniarskie wykonujące prace na cmentarzu zobowiązane są do znajomości przepisów dotyczących budowy grobowców i wykonywania pomników i bezwzględnie ich przestrzegać. W przeciwnym wypadku na terenie cmentarza firma nie będzie miała prawa wykonywania żadnych prac.
& 14
Firma wykonująca prace na terenie cmentarza odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone w wyniku prowadzenia prac przez jej pracowników.
& 15
Każdy z kamieniarzy powinien mieć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaną działalnością i pracą.

6. Ekshumacja
& 1
Ekshumacja zwłok, szczątków lu urny z prochami może być dokonana na pisemną zgodę rodziny, po uzyskaniu zezwolenia Powiatowego Inspektora Sanitarnego na zlecenie Prokuratora lub Sądu.
& 2
Nie wymaga zgody Inspektora Sanitarnego ekshumacja szczątków po okresie mineralizacji  tj. upływie min. 20 lat od daty pochowania. W przypadku ponownego użycia grobu do pogrzebu lub ekshumacji urny z prochami zgoda taka nie jest również wymagana.
& 3
Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne mogą być ekshumowane na podstawie zezwolenia Inspektora Sanitarnego wydanego w oparciu o odrębne przepisy.
& 4
Ekshumacja zwłok i ich ponowne pochowanie na tym samym cmentarzu powinno być dokonane w ciągu tego samego dnia.
& 5
Ekshumację powinno się rozpocząć we wczesnych godzinach rannych podczas chłodnej pory roku ( w okresie od 15 października do 15 kwietnia).
& 6
O zamierzonej ekshumacji należy powiadomić właściwego Inspektora Sanitarnego, który: Wykonuje nadzór nad ekshumacją, oraz może zezwolić na wykonanie ekshumacji w innym czasie niż określony w & 5 przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności.
& 7
Przy ekshumacji mogą być obecne osoby bezpośrednio zainteresowane.
& 8
Ekshumowane zwłoki przed okresem mineralizacji powinny być wydobyte wraz z trumną, którą bez otwierania należy umieścić w skrzyni szczelnie wybitej blachą, kapsule lub worku z grubej folii. po przygotowaniu grobu trumnę należy wyjąć z dodatkowego opakowania i bezzwłocznie pochować, bez jej uprzedniego otwierania.
& 9
Ekshumacja zwłok i ich pochowanie na terenie innego cmentarza powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 24 godziny.
& 10
Podstawą do pochowania ekshumowanych zwłok, szczątków lub urny z prochami na innym cmentarzu są: - zezwolenie cmentarza, na którego ma zostać dokonane pochowanie, - oryginalna karta grobu oraz skrócony odpis aktu zgonu, - protokół spopielenia ( w przypadku urny z prochami).
& 11
Powyższe przepisy nie odnoszą się do archeologicznych prac wykopaliskowych, grobów i cmentarzy położonych poza terenem cmentarzy grzebalnych.

7. Postanowienia końcowe

Szacunek wobec zmarłych wymaga , aby odwiedzający groby utrzymywali na cmentarzu porząde i czystość oraz zachowali powagę.
Na terenie cmentarza zabrania się:
- palenia papierosów i picia alkoholu
- przebywania dzieciom bez opieki dorosłych
- wprowadzania psów
- hałaśliwego zachowywania się 
- jeżdżenia na rowerach
- prowadzenia działalności handlowej
- umieszczania reklam i ogłoszeń ( wyjątkowo za zgodą administratora)
- sadzenia drzew lub krzewów lub ich usuwania bez zgody administratora
- ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszych

Posegregowane śmieci należy wyrzucać do boksów i pojemników do tego przeznaczonych.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Fotogaleria


Bierzmowanie 2016
własne 2016-09-15
zobacz
Ostatnio dodane informacje

Kalendarz wydarzeń
Zobacz cały kalendarz

 
 
statystyka
Parafia MB Królowej Korony Polskiej w Kopciach