Wtorek, 2 marca 2021       Imieniny: Halszki, Heleny, Karola

 

 

 

 

 

Liturgia Słowa na dziś »


O parafii Duszpasterze Rada parafialna Służba kościelna Kancelaria Cmentarz Historia

Rada parafialna

Parafialna Rada Duszpasterska stanowi, w myśl kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii przyczynia się do ożywiania działalności pasterskiej. Jest ona miejscem czynnego i odpowiedzialnego zaangażowania wiernych świeckich w zbawcze posłannictwo Kościoła, a jej członkowie mają za zadanie wyrażać swoje roztropne opinie i sugestie ukierunkowane na dobro duchowe parafialnej wspólnoty.

Członkowie Rady są powoływani na okres 5 lat.

Obecna Parafialna Rada Duszpasterska została ukonstytuowana dnia 31.01.2015 roku.

SKŁAD RADY

Przewodniczący Rady
Ks. Andrzej Popławski - Proboszcz parafii

Sekretarz Rady
Królikowska Janina - Polków Daćbogi

Członkowie Rady Parafialnej (w porządku alfabetycznym)

Dudek Sławomir - Nowa Sucha
Dymowski Jacek - Wólka Proszewska
Kisieliński Andrzej - Pobratymy
Korzeniak Bogdan - Słuchocin
Mudant Mirosław - Chojeczno Sybilaki
Sadłowski Włodzimierz - Proszew
Sobolewski Andrzej - Chojeczno Cesarze
Sprzonczak Stanisław - Gałki
Świerczewski Piotr - Chojeczno Cesarze
Wrzosek Bogdan - Kopcie
Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Diecezji Siedleckiej

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Parafialna Rada Duszpasterska (PRD) stanowi, w myśl kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii, przyczynia się do ożywiania działalności pasterskiej.

§ 2. PRD jest miejscem czynnego i odpowiedzialnego zaangażowania wiernych świeckich w zbawcze posłannictwo Kościoła, a jej członkowie mają za zadanie wyrażać swoje roztropne opinie i sugestie ukierunkowane na dobro duchowe parafialnej wspólnoty (por. KK 37; kan. 212 § 3; 228 § 2 KPK).

II. Cele i zadania PRD

§ 3. Głównym celem PRD jest świadczenie pomocy proboszczowi w organizacji życia duszpasterskiego w parafii. Cel ten jest realizowany przez:

A. Wspieranie inicjatyw duszpasterskich w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłości;
B. Pomoc w przeprowadzeniu trafnej diagnozy stanu religijno-moralnego różnych środowisk parafii, z uwzględnieniem zachodzących przemian społeczno-kulturowych;
C. Udział w opracowaniu rocznego parafialnego planu duszpasterskiego, w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny;
D. Budzenie wśród parafian zaufania do Kościoła i tworzenie dobrego klimatu dla podejmowanych inicjatyw duszpasterskich;
E. Wspieranie działalności ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalistycznego.

§ 4. Do kompetencji PRD nie należą sprawy z dziedziny wiary i moralności, jak również jakikolwiek wpływ na obsadę urzędów duszpasterskich w parafii.

§ 5. Sprawy finansowe i gospodarcze podlegają Parafialnej Radzie ds. Ekonomicznych. PRD może jednak roztropnie wnioskować o skierowanie środków na określone cele duszpasterskie.

§ 6. PRD posiada jedynie głos doradczy i nie może w żaden sposób stać się instytucją podejmującą wiążące decyzje, jednak proboszcz winien wziąć pod uwagę formułowane przez nią wnioski.

III. Skład PRD i sposób powoływania członków

§ 7. Członkiem PRD może być wierny mający stałe zamieszkanie w parafii, pełnoletni, bierzmowany, odznaczający się roztropnością, wolny od kar kościelnych i cieszący się dobrą opinią wśród parafian.

§ 8. W skład PRD wchodzą trzy grupy wiernych: członkowie z urzędu, mianowani przez proboszcza oraz wyłonieni w wyborach. Liczba członków pochodzących z wyboru powinna stanowić nie mniej niż połowę członków całej Rady.

§ 9. Z urzędu wchodzą:

A. Proboszcz jako jej przewodniczący (kan. 536 § 1 KPK);
B. Wikariusze i prefekci pracujący w parafii;
C. Przedstawiciel zgromadzeń zakonnych, działających na terenie parafii;
D. Przedstawiciel osób świeckich zatrudnionych w pracy duszpasterskiej (w szczególności katechetów). Jeśli jest to liczniejszy zespół, mogą być wyłonieni dwaj przedstawiciele;
E. Jeden lub dwóch reprezentantów ruchów i stowarzyszeń katolickich działających w parafii.
F. Jeden przedstawiciel środowiska nauczycieli. Dotyczy to parafii, w których takie środowisko jest stosunkowo liczne.

§ 10. Proboszcz mianuje kilku członków PRD, z zachowaniem przepisu § 8.

§ 11. Zależnie od wielkości parafii, liczba wybieranych członków PRD winna wynieść od 7 do 12. Liczbę określa proboszcz, uwzględniając sytuację duszpasterską parafii, z zachowaniem przepisu § 8.

§ 12. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom parafii.

§ 13. Na miesiąc przed wyborami, podczas wszystkich mszy niedzielnych, proboszcz informuje o możliwości zgłaszania wybieralnych kandydatów na członków PRD. Nazwiska kandydatów winny być przekazywane w formie pisemnej proboszczowi parafii. Możliwe jest także wyłanianie kandydatów w drodze bezpośredniej konsultacji proboszcza z parafianami, przy okazji wizyty kolędowej, ale to nie może zastąpić ogólnej informacji skierowanej do wszystkich parafian.

§ 14. Przy tworzeniu listy kandydatów, proboszcz – wedle roztropnej oceny – może pominąć zgłoszone nazwisko, jeśli:

A. Osoba nie spełnia kryteriów określonych w § 7 niniejszego statutu.
B. Została zgłoszona znaczna liczba kandydatów. Proboszcz może – celem usprawnienia głosowania – wziąć pod uwagę tylko nazwiska kandydatów zgłaszanych wielokrotnie, tak, aby ogólna liczba kandydatów była ok. 2 razy większa, niż liczba miejsc do obsadzenia w wyniku wyborów.

§ 15. Lista kandydatów winna być zamknięta na tydzień przed wyborami i wtedy też podana z ambony i wywieszona na tablicy ogłoszeń. W tę samą niedzielę należy przygotować stosowną liczbę kart do głosowania (zaleca się opatrzyć karty pieczęcią parafialną), aby wierni mogli je wziąć ze sobą do domów.

§ 16. Wybory przeprowadza się w niedzielę.

§ 17. Każdy uprawniony może zagłosować na dwóch kandydatów. W razie oddania głosu na większą liczbę kandydatów, brani są pod uwagę tylko dwaj pierwsi. Nie bierze się pod uwagę głosów oddanych na osoby spoza listy kandydatów.

§ 18. Karty z zapisanymi nazwiskami kandydatów wierni zwracają do proboszcza zgodnie z ustalonym przez niego trybem. Wskazane jest udostępnienie jakiejś ilości kart do głosowania dla osób, które przez zapomnienie nie przyniosły ich z domu.

§ 19. Podliczenia głosów dokonuje specjalna Komisja Wyborcza złożona z 2-5 osób, wyznaczonych przez proboszcza.

IV. Kadencja i zmiany składu w czasie jej trwania

§ 20. Członkowie PRD są powoływani na okres 5 lat. Po upływie kadencji mogą być wybrani lub mianowani ponownie, jednak nie więcej niż trzy kolejne kadencje.

§ 21. Członkowie PRD mogą być równocześnie członkami Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych.

§ 22. Uprawnienia PRD wygasają w momencie wakatu parafii lub zmiany proboszcza.

§ 23. Najpóźniej po upływie 6 miesięcy od kanonicznego objęcia parafii proboszcz ma obowiązek zorganizować wybory i powołać do życia nową PRD, lub potwierdzić umocowanie dotychczasowej.

§ 24. Skład PRD winien zostać przedstawiony do zatwierdzenia dziekanowi w przeciągu dwóch tygodni, zaś w parafiach dziekańskich, ordynariuszowi miejsca w tym samym czasie. Po ukonstytuowaniu się Rady, proboszcz jej skład podaje wiernym.

§ 25. W terminie trzech tygodni od wyborów dziekan ma obowiązek przesłać do Kurii listy członków PRD z terenu swojego dekanatu.

§ 26. Poszczególni członkowie mają możliwość zrezygnowania z udziału w pracach PRD. W uzasadnionych przypadkach (zob. § 7) mogą też być wykluczeni przez proboszcza, który jednak powinien przedtem skonsultować się z dziekanem.

§ 27. W przypadkach wymienionych w uprzednim paragrafie, jak też w razie śmierci lub wyprowadzenia się członka Rady z parafii, należy postąpić w jeden z niżej określonych sposobów:

A. Jeśli chodzi o członka PRD pochodzącego z wyboru, na jego miejsce pozostali członkowie wybierają nowego zwykłą większością głosów;
B. Jeśli natomiast był to członek PRD z nominacji, na jego miejsce nowego mianuje proboszcz.
C. Jeśli był to członek PRD z urzędu, na jego miejsce wchodzi ten, kto po nim ten urząd obejmuje.

V. Funkcjonowanie PRD

§ 28. Zwyczajne zebrania PRD winny odbywać się dwa razy w roku. Zwołuje je proboszcz, przekazując informację w ogłoszeniach parafialnych, przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem zebrania. Istnieje również możliwość zwołania zebrania nadzwyczajnego, w zależności od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Zebranie nadzwyczajne może być zwołane bądź przez proboszcza, bądź na pisemny wniosek przynajmniej połowy członków PRD.

§ 29. Podczas pierwszego posiedzenia ma być wybrany sekretarz PRD, którego zadaniem jest prowadzenie protokołów ze wszystkich zebrań. Protokoły powinny być przechowywane w kancelarii parafialnej i udostępnione przy okazji wizytacji kanonicznej oraz wizytacji dziekańskiej.

§ 30. Uchwały PRD zapadają zwykłą większością głosów, przy uczestnictwie przynajmniej 50% wszystkich członków.

§ 31. Uchwały podjęte bez udziału proboszcza – przewodniczącego PRD – nie mają mocy.

§ 32. Podjęte uchwały mają charakter doradczy wobec dalszych działań proboszcza (zob. § 6). W przypadkach spornych należy odwołać się do Biskupa Siedleckiego.

§ 33. Posiedzenia Rady mają charakter niepubliczny, ale o ważniejszych uchwałach proboszcz winien poinformować parafian.

§ 34. W ramach PRD mogą być powołane do życia specjalne sekcje, zajmujące się szczegółowymi dziedzinami duszpasterstwa (np. sekcja liturgiczna, sekcja ds. duszpasterstwa młodzieży, itp.).

VI. Postanowienie końcowe

§ 35. Wszelkie zmiany w niniejszym statucie mogą być wprowadzone jedynie decyzją Biskupa Siedleckiego.

 


Biskup Siedlecki

 L. dz. 1155/04

Siedlce, dnia 22 grudnia 2004 r.

Fotogaleria


Bierzmowanie 2016
własne 2016-09-15
zobacz
Ostatnio dodane informacje

Słowo do wspólnoty parafialnej
VI Niedziela Zwykła
V Niedziela Zwykła
III Niedziela Zwykła
II Niedziela Zwykła
Niedziela Chrztu Pańskiego
Niedziela Śiętej Rodziny
Słowo do wspólnoty parafialnej
III NIedziela Adwentu
List Księdza Biskupa Kazimierza Gurdy na Adwent
Kalendarz wydarzeń
Zobacz cały kalendarz

 
 
statystyka
Parafia MB Królowej Korony Polskiej w Kopciach